5. Microsoft Excel 2016 – Matemaatiliste valemite kasutamine

Mõisted

VALEM – s.o sümbolite ja väärtuste kogum, mis arvutamise tulemusel annab mingi tulemuse. Kõik valemid Excelis algavad võrdusmärgiga (=) ning sellele järgnevad operandid ja operaatorid. Näiteks: =7+8 annab tulemuseks 15.

119.jpg

OPERANDID – on erinevad elemendid (väärtused), millega Excel teostab operatsioone (arvutusi). Kõige lihtsam operand on mingi püsiv väärtus – näiteks number. Kõige sagedamini kasutame aga viitamist lahtrile, kuhu on sisestatud number.
120.jpg
Lahtriviite kasutamise eelis seisneb selles, et kui lähteandmed muutuvad muutub ka tulemus. Operandiks ei pea olema alati number, selleks võib olla ka arvude massiiv, kuupäev, tekst jne.

OPERAATORID – on sümbolid, millega teostatakse mingi operatsioon. Operaatoreid on mitmeid, kõige tuntum neist on plussmärk (+), millega teostameliitmistehet.

Aritmeetilised tehted

Ühes tehtes võib olla kuni 1024 märki.

OperaatoridTeheNäideTulemus
+Liitmine=7 + 512
Lahutamine=7 – 52
Eitus=–7–7
*Korrutamine=7 * 535
/Jagamine=7 / 51,4
%Protsent=7 %0,07
^Astendamine*=7 ^ 516807

* Astendamise märgi saad kui vajutad klaviatuuril AltGr+Ä.

Võrdlustehted

Võrdlustehteid kasutatakse tavaliselt tingimuslausetes ja tsüklites. Võrdlustehte väärtus on TRUE (tõene) või FALSE (väär).

OperaatoridTeheNäideTulemus
=Võrdub=7 = 5FALSE
<Väiksem kui=7 < 5FALSE
<=Väiksem või võrdne=7 <= 5FALSE
>Suurem kui=7 > 5TRUE
>=Suurem või võrdne=7 >= 5TRUE
<>Ei võrdu=7 <> 5TRUE

Tehete järjekord

Kõik me mäletame algklassidest sellist reeglit: enne korruta ja jaga siis liida ja lahuta. See tähendab, et tehetel on erinevad prioriteedid – kõrgema prioriteediga tehted tehakse kõige enne ja madala prioriteediga kõige viimasena.

Kui tehetel on sama prioriteet, siis arvutatakse vasakult paremale. Tehete järjekorda saad muuta sulgude abil.

OperaatoridTeheJärjekord
( )Sulud1
Eitus2
%Protsent3
^Astendamine4
* ja /Korrutamine ja jagamine5
+ ja –Liitmine ja lahutamine6
= < < = > > = < >Võrdlused7

Valemite lisamine

Valemi kirjutamiseks järgi järgmist järjekorda:

 1. aktiveeri lahter kuhu soovid tulemust
  121.jpg
 2. valemi kirjutamist alusta võrdusmärgiga (=)
  122.jpg
 3. kliki hiirega andmeid sisaldavale lahtrile A3. Lahtriaadressi võib ka käsitsi kirjutada ning suurtel ja väikestel tähtedel vahet ei tehta: a3 on sama mis A3.
  123.jpg
 4. lisa operaator +
  124.jpg
 5. kliki järgmisel lahtril B3
  125.jpg
 6. kui on veel andmeid, nagu näitetabelis, siis korda sarnaselt punkte 4 ja 5 (jälgi lahtriviidete värve).
  126.jpg
 7. tehte kinnitamiseks vajuta Enter klahvi (loobumiseks vakuta ESC klahvi)
  127.jpg

Valemite kopeerimine täitepideme abil

Vaatame antud liitmise tabelit edasi. Nagu näete on ülejäänud liitmise lahtrid tühjad, mida saaks just õpitud meetodi abil jätkata. Aga kui meie tabel oleks tunduvalt pikem, siis võtaks see meil kogu meie aja. Kuid siin tuleb Excel meile appi ja lubab täitepideme abil valemit kopeerida ka järgmistesse lahtritesse.

128.jpg

Mida Excel siis tegi? Nimelt nimetatakse meie poolt sisestatud valemit suhteliseks aadressiks, mis kopeerides suurendas lahtri aadressi reanumbrit ühe võrra.

129.jpg

NB! Sama asi toimib ka vasakult paremale ja siis suurendatakse veerutähist ühe võrra.

130.jpg

Valemite muutmine

Kui olete valemi sisestanud ja vajutanud ENTER, siis lahter kuvab valemi väärtuse. Kui soovid näha lahtris kasutatud valemit, siis aktiveeri soovitud lahter ning valemiriba kuvab lahtri sisu.

131.jpg

Kasuta valemiriba valemis muudatuste või paranduste tegemiseks. Kiiresti saad ka lahtri sisu ikka muuta kui teed soovitud lahtrile hiirega topeltkliki.

Absoluutne aadress

Eelmistes näidetes, olles pannud valemi kirja ja täitepidemest sikutades kopeeriti kõik valemid automaatselt edasi. See on hea kui operandid “jooksevad” kõrvuti. Vaatame aga järgmist näidet “Laulutunnid”

132.jpg

Probleem seisneb selles, et kui kirjutada valem C5 lahtrisse ja täitepidemest sikutada, saame hunniku valesid vastuseid, sest B2 lahtri sisu peab olema muutumatu. Lahtri fikseerimiseks kasutame dollari märki ($) nii rea kui veeru- kui reatähise ette.

133.jpg

Kiiresti saad dollari märgid, kui kasutad funktsiooniklahvi F4. Nüüd kui antud valemit täitepidemest sikutada, saame kõik vastused õiged. Kontrollimiseks vaatan viimase lahtri valemit!

134.jpg

Vastuse ümardamine

Arvude ümardamine kuulub küll vorminduse teema alla, aga näitan kiire viisi, kuidas arvud ilusaks saada. Vaatame jagamise näidet ja soovime kuvada kaks kohta pärast koma.

135.jpg

Nagu näete on arvud pikad ja lohisevad. Kiireim viis arvude ümardamiseks on need ära märkida ja klikkida  ‘Rohkem kümnendkohti’ või ‘Vähem kümnendkohti’ nuppe. Nupud leiad Esileht>Arv

136.jpg